top of page
เครื่องเขียน

หลักสูตร
ตัวแทนออกของ

เรียนสด ถามตอบได้ มีคลิปทบทวนดูซ้ำ

เลือกอบรมที่นี่ได้แบบนี้

 • ออนไลน์หรือในห้อง

 • แบ่งชำระค่าอบรมได้

 • ทบทวนก่อนสอบฟรี

 • ดูแลทุกขั้นตอนในการสอบ

เลือกอบรมที่นี่ได้แบบนี้

 • ออนไลน์หรือในห้อง

 • แบ่งชำระค่าอบรมได้

 • ทบทวนก่อนสอบฟรี

 • ดูแลทุกขั้นตอนในการสอบ

1-080367.jpg

Empower
Growth

1-080367.jpg
เกี่ยวกับเรา

สมาคมการค้าผู้ให้บริการพิธีการศุลกากรและการขนส่งระหว่างประเทศ มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยจะเป็นผู้ทำงานประสานระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับมาตราฐานของอาชีพตัวแทนออกของ

Services
 • บริการจัดอบรม/สัมมนา

 • คอร์สอบรมระยะยาว

 • ข่าวสารและสาระน่ารู้

 • ให้คำปรึกษาในการขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร

 • ค้นหารายชื่อสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์

Connect with Us

 

 

TEL:

โทรศัพท์ : 020598335

โทรศัพท์มือถือ : 0944587855

MAIL:

cfa.ass2020@gmail.com

FOLLOW US:

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • ดาวน์โหลด (1)
News Update
ดาวน์โหลด.jpg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ดาวน์โหลด.jpg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 เรื่อง จรรยาบรรณและการดำเนินการเกี่ยวกับการพักใช้และเพิกถอนการอนุญาตตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

เรื่อง กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการ 
ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ผ่านระบบ DFT SMART C/O 
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป 
เพื่อ ใช้งานระบบ DFT SMART C/O และ ROVERS PLUS อย่างเต็มรูปแบบ
ขอให้ผู้ประกอบการสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ DFT SMART- I

ดาวน์โหลด.jpg

ป.67/2566 การใช้หมายเลขใบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit Number) ภายใต้กระบวนการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS)

การให้บริการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs trader Portal

ดาวน์โหลด.jpg

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน

ที่มาของข้อมูล : กรมศุลกากร

ดาวน์โหลด.jpg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 188/2564

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2561

ตัวแทนหมดอายุ65_edited_edited.jpg

เรื่อง รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 

 • รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (นิติบุคคล)

ตัวแทนหมดอายุ65_edited_edited.jpg

เรื่อง รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 

 • ายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา)

ตัวแทนหมดอายุ65_edited_edited.jpg

เรื่อง รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 

 • ายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง)
   

bottom of page